Lịch thi đấu giải bóng bàn VC- NLĐ và học viên, sinh viên năm học 2023- 2024.

1/22/2024 3:46:44 PM
Lịch thi đấu giải bóng bàn VC- NLĐ và học viên, sinh viên năm học 2023- 2024.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

 

I. NỘI DUNG CÁN BỘ

1. Đôi nam

 

TT

Mã số

Đôi VĐV gặp Đôi VĐV

Kết quả

1

1-4

Hải + Trọng (KHTN)

Minh + Thức (P.GDCT&CTHSSV)

 

2

2-3

Hà + Chung (KHXH)

Minh + Tuấn (GDQPAN)

 

3

1-3

Hải + Trọng (KHTN)

Minh + Tuấn (GDQPAN)

 

4

4-2

Minh + Thức (P.GDCT&CTHSSV)

Hà + Chung (KHXH)

 

5

1-2

Hải + Trọng (KHTN)

Hà + Chung (KHXH)

 

6

3-4

Minh + Tuấn (GDQPAN)

Minh + Thức (P.GDCT&CTHSSV)

 

           

 

TT

Tên VĐV

1

2

3

 

4

Điểm

Hiệu số

Xếp hạng

1

Hải + Trọng (KHTN)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hà + Chung (KHXH)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Minh + Tuấn (GDQPAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Minh + Thức (P.GDCT&CTHSSV)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhất:.................................................................................

Nhì:...................................................................................

Ba:....................................................................................

Ba: ....................................................................................

 

 

 

 

 

 

2. Đôi nữ

 

TT

Mã số

Đôi VĐV gặp Đôi VĐV

Kết quả

1

1-4

Hằng + Hương (NLNN)

Quỳnh + Liên (GDQPAN)

 

2

2-3

Vân + Thanh (NLNN)

Hằng + Huyền (KTX-YT-ANTT)

 

3

5-3

Hằng + Oanh (Tr. MNTH)

Hằng + Huyền (KTX-YT-ANTT)

 

4

1-2

Hằng + Hương (NLNN)

Vân + Thanh (NLNN)

 

5

4-2

Quỳnh + Liên (GDQPAN)

Vân + Thanh (NLNN)

 

6

5-1

Hằng + Oanh (Tr. MNTH)

Hằng + Hương (NLNN)

 

7

3-1

Hằng + Huyền (KTX-YT-ANTT)

Hằng + Hương (NLNN)

 

8

4-5

Quỳnh + Liên (GDQPAN)

Hằng + Oanh (Tr. MNTH)

 

9

2-5

Vân + Thanh (NLNN)

Hằng + Oanh (Tr. MNTH)

 

10

3-4

Hằng + Huyền (KTX-YT-ANTT)

Quỳnh + Liên (GDQPAN)

 

 

 

TT

Tên VĐV

1

2

3

4

5

Điểm

Hiệu số

Xếp hạng

1

Hằng + Hương (NLNN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Vân + Thanh (NLNN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hằng + Huyền (KTX-YT-ANTT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Quỳnh + Liên (GDQPAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Hằng + Oanh (Tr. MNTH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhất:.................................................................................

Nhì:...................................................................................

Ba:....................................................................................

Ba: ....................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Đôi nam + nữ

 

TT

Mã số

 Đôi VĐV gặp Đôi VĐV

Kết quả

1

1-4

Minh + Liên (GDQPAN)

Văn + Thơ (GDCT&CTHSSV)

 

2

2-3

Hảo + Thanh (NLNN)

Tuấn + Quỳnh (GDQPAN)

 

3

1-3

Minh + Liên (GDQPAN)

Tuấn + Quỳnh (GDQPAN)

 

4

4-2

Văn + Thơ (GDCT&CTHSSV)

Hảo + Thanh (NLNN)

 

5

1-2

Minh + Liên (GDQPAN)

Hảo + Thanh (NLNN)

 

6

3-4

Tuấn + Quỳnh (GDQPAN)

Văn + Thơ (GDCT&CTHSSV)

 

           

 

TT

Tên VĐV

1

2

3

 

4

Điểm

Hiệu số

Xếp hạng

1

Minh + Liên (GDQPAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hảo + Thanh (NLNN)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tuấn + Quỳnh (GDQPAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Văn + Thơ (GDCT&CTHSSV)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhất:.................................................................................

Nhì:...................................................................................

Ba:....................................................................................

Ba: ....................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Đơn Nam

Bảng A

TT

Mã số

VĐV gặp VĐV

Kết quả

1

1-2

Hải (KHTN)

Chung (KHXH)

 

2

3-1

Minh (GDCT&CTHSSV)

Hải (KHTN)

 

3

2-3

Chung (KHXH)

Minh (GDCT&CTHSSV)

 

 

TT

Tên VĐV

1

2

3

HiÖu sè

§iÓm

Xếp hạng

1

Hải (KHTN)

 

 

 

 

 

 

 

2

Chung (KHXH)

 

 

 

 

 

 

 

3

Minh (GDCT&CTHSSV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng B

TT

Mã số

VĐV gặp VĐV

Kết quả

1

1-2

Hà (KHXH)

Hà (HC-TC-QT)

 

2

3-1

Hảo (NLNN)

Hà (KHXH)

 

3

2-3

Hà (HC-TC-QT)

Hảo (NLNN)

 

 

TT

Tên VĐV

1

2

3

HiÖu sè

§iÓm

Xếp hạng

1

Hà (KHXH)

 

 

 

 

 

 

 

2

Hà (HC-TC-QT)

 

 

 

 

 

 

 

3

Hảo (NLNN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng C

TT

Mã số

VĐV gặp VĐV

Kết quả

1

1-2

Thụ (LLCT)

Trọng (KHTN)

 

2

3-1

Toàn (GDQPAN)

Thụ (LLCT)

 

3

2-3

Trọng (KHTN)

Toàn (GDQPAN)

 

 

TT

Tên VĐV

1

2

3

HiÖu sè

§iÓm

Xếp hạng

1

Thụ (LLCT)

 

 

 

 

 

 

 

2

Trọng (KHTN)

 

 

 

 

 

 

 

3

Toàn (GDQPAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A

 
 

 

I.C

 
 

 

I.B

 
 

 

II Cao

                                                                  

 

 

 

Nhất:.................................................................................

Nhì:...................................................................................

Ba:....................................................................................

Ba: ....................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Đơn nữ

Bảng  A

 

TT

Mã số

VĐV gặp VĐV

Kết quả

1

1-2

Hằng (TR.MNTH)

Huế (KT-QTKD)

 

2

3-1

Hương (NLNN)

Hằng (TR.MNTH)

 

3

2-3

Huế (KT-QTKD)

Hương (NLNN)

 

 

TT

Tên VĐV

1

2

3

HiÖu sè

§iÓm

Xếp hạng

1

Hằng (Tr.MNTH)

 

 

 

 

 

 

 

2

Huế (KT-QTKD)

 

 

 

 

 

 

 

3

Hương (NLNN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng B

TT

Mã số

VĐV gặp VĐV

Kết quả

1

1-2

Vân (NLNN)

Oanh (Tr.MNTH)

 

2

3-1

Hằng (KTX-YT-ANTT)

Vân (NLNN)

 

3

2-3

Oanh (Tr.MNTH)

Hằng (KTX-YT-ANTT)

 

 

TT

Tên VĐV

1

2

3

HiÖu sè

§iÓm

Xếp hạng

1

Vân (NLNN)

 

 

 

 

 

 

 

2

Oanh (Tr.MNTH)

 

 

 

 

 

 

 

3

Hằng (KTX-YT-ANTT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A

 
 

 

II.B

 
 

 

I.B

 
 

 

II.A

                                               

Nhất:.................................................................................

Nhì:...................................................................................

Ba:....................................................................................

Ba: ....................................................................................

 

II. NỘI DUNG SINH VIÊN

1. Đôi nam

Bảng A

TT

Mã số

Đôi VĐV gặp Đôi VĐV

Kết quả

 

1

1-4

Thắng + Tùng (CNTT)

Anh + Hiệp (GDTC)

 

2

2-3

Thắng + Khánh (LLCT)

Đăng + Hiếu (KHTN)

 

3

1-3

Thắng + Tùng (CNTT)

Đăng + Hiếu (KHTN)

 

4

4-2

Anh + Hiệp (GDTC)

Thắng + Khánh (LLCT)

 

5

1-2

Thắng + Tùng (CNTT)

Thắng + Khánh (LLCT)

 

6

3-4

Đăng + Hiếu (KHTN)

Anh + Hiệp (GDTC)

 

 

TT

Tên VĐV

1

2

3

 

4

Điểm

Hiệu số

Xếp hạng

1

Thắng + Tùng (CNTT)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thắng + Thịnh (LLCT)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đăng + Hiếu (KHTN)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Anh + Hiệp (GDTC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng B

TT

Mã số

Đôi VĐV gặp Đôi VĐV

Kết quả

1

1-2

Anh + Chiến (KHTN)

Đạt + Hừn (GDTH)

 

2

3-1

Hoàng + Nam (KHXH)

Anh + Chiến (KHTN)

 

3

2-3

Đạt + Hừn (GDTH)

Hoàng + Nam (KHXH)

 

 

TT

Tên VĐV

1

2

3

HiÖu sè

§iÓm

Xếp hạng

1

Anh + Chiến (KHTN)

 

 

 

 

 

 

 

2

Đạt + Hừn (GDTH)

 

 

 

 

 

 

 

3

Hoàng + Nam (KHXH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A

 
 

 

II.B

 
 

 

I.B

 
 

 

II.A

                                               

Nhất:.................................................................................

Nhì:...................................................................................

Ba:....................................................................................

Ba: ....................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đôi nữ

TT

Mã số

Đôi VĐV gặp Đôi VĐV

Kết quả

 

1

1-4

Chi + Hằng (GDTC)

Hương + Huyền (KHTN)

 

2

2-3

Như + Anh (KHTN)

Hiền + Kiều (GDTC)

 

3

1-3

Chi + Hằng (GDTC)

Hiền + Kiều (GDTC)

 

4

4-2

Hương + Huyền (KHTN)

Như + Anh (KHTN)

 

5

1-2

Chi + Hằng (GDTC)

Như + Anh (KHTN)

 

6

3-4

Hiền + Kiều (GDTC)

Hương + Huyền (KHTN)

 

 

TT

Tên VĐV

1

2

3

 

4

Điểm

Hiệu số

Xếp hạng

1

Chi + Hằng (GDTC)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Như + Anh (KHTN)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hiền + Kiều (GDTC)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Hương + Huyền (KHTN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhất:.................................................................................

Nhì:...................................................................................

Ba:....................................................................................

Ba: ....................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Đôi nam + nữ

TT

Mã số

Đôi VĐV gặp Đôi VĐV

Kết quả

1

1-2

Anh + Đăng (KHTN)

Sơn + Thảo (GDTC)

 

2

3-1

Hằng + Phan (GDTH)

Anh + Đăng (KHTN)

 

3

2-3

Sơn + Thảo (GDTC)

Hằng + Phan (GDTH)

 

 

TT

Tên VĐV

1

2

3

HiÖu sè

§iÓm

Xếp hạng

1

Anh + Đăng (KHTN)

 

 

 

 

 

 

 

2

Sơn + Thảo (GDTC)

 

 

 

 

 

 

 

3

Hằng + Phan (GDTH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Nhất:.................................................................................

Nhì:...................................................................................

Ba:....................................................................................

Ba: ....................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Đơn nam

 

1. Thắng (LLCT)

 

16. Thành (KHXH)

 

2. Tư (NN)

 

3. Tú (KT)

4. Thắng (CNTT)

 

5. Thịnh (LLCT)

 

6. Chiến (KHTN)

 

7. Minh (KT)

8. Bun (NLNN)

 

9. Tùng (CNTT)

 

10. Hiếu (KHTN)

 

11. Kiên (CNTT)

12. Đạt (GDTH)

 

13. Thái (KHXH)

 

14. Hừn (GDTH)

 

15. Tùng (NN)

 

 

 

Nhất:.................................................................................

Nhì:...................................................................................

Ba:....................................................................................

Ba: ....................................................................................

 

5. Đơn nữ

Bảng A

TT

Mã số

VĐV gặp VĐV

Kết quả

1

1-2

Vân (GDMN)

Dung (GDTH)

 

2

3-1

Như (KHTN)

Vân (GDMN)

 

3

2-3

Dung (GDTH)

Như (KHTN)

 

 

TT

Tên VĐV

1

2

3

HiÖu sè

§iÓm

Xếp hạng

1

Vân (GDMN)

 

 

 

 

 

 

 

2

Dung (GDTH)

 

 

 

 

 

 

 

3

Như (KHTN)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng B

 

TT

Mã số

Đôi VĐV gặp Đôi VĐV

Kết quả

 

1

1-4

Huyền (KHTN)

Anh (TLGD)

 

2

2-3

Chi (GDTC)

Như (KHTN)

 

3

1-3

Huyền (KHTN)

Như (KHTN)

 

4

4-2

Anh (TLGD)

Chi (GDTC)

 

5

1-2

Huyền (KHTN)

Chi (GDTC)

 

6

3-4

Như (KHTN)

Anh (TLGD)

 

 

TT

Tên VĐV

1

2

3

 

4

Điểm

Hiệu số

Xếp hạng

1

Huyền (KHTN)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi (GDTC)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Như (KHTN)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Anh (TLGD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A

 
 

 

II.B

 
 

 

I.B

 
 

 

II.A

                                               

Nhất:.................................................................................

Nhì:...................................................................................

Ba:....................................................................................

Ba: ....................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan