Ban chủ nhiệm khoa

5/10/2021 2:13:06 PM

I. Ban Lãnh đạo khoa

1. Bí thư chi bộ - Trưởng khoa

Media/2006_gdtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202212/Images/anh-the-2020-20221201094209-e.jpg

 

Nguyễn Văn Toàn      

Ngàysinh:15/05/1975                                     

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Khoa GDTC

Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục thể chất        

Điện thoại: Nr: 0373.910.538;DĐ: 0919.073768;    CQ:0373.910.870

Email:    nguyenvantoan@hdu.edu.vn 

 Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Nhà trường về mọi mặt hoạt động của khoa; Phụ trách  công tác tư tưởng chính trị, Tổ chức- Cán bộ, thi đua khen thưởng; Cơ sở vật chất; Công tác chuyên môn hệ LT, VLVH, liên kết đào tạo; Chủ tịch Hội đồng khoa, ISO và kiểm định chất lượng; Xây dựng kế hoạch năm học, tài chính, báo cáo tháng.

 

 

 

 

 

 

 


 2. Phó Bí thư chi bộ - Phó trưởng khoa  

Media/2006_gdtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/z3699166297823-20ad21921c5299f587ee41bdba0930a7-20220906083555-e.jpg

 

Trịnh Văn Bắc

Ngày sinh: 26/12/1974

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất

Địa chỉ liên hệ:  Khoa Giáo dục thể chất

Điện thoại:

DĐ: 0945018581           CQ: 0373.910.870

Email: Trinhvanbac@hdu.edu.vn

Phụ trách: Website của khoa; Công tác KHCN &HTQT, công tác người học; Văn- Thể-  Mỹ; GDQP- An ninh; theo dõi, kiểm tra đôn đốc các hoạt động của Bộ môn Bóng - Điền kinh; thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng khoa phân công.

 3. Chi ủy viên - Phó trưởng khoa  

Media/2006_gdtc.hdu.edu.vn/FolderFunc/202211/Images/img-5764-20221124031229-e.jpg

 

 

Nguyễn Thị Quyên

Ngày sinh: 5/11/1979

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất

Địa chỉ liên hệ:  Khoa Giáo dục thể chất

Điện thoại:

DĐ: 0912276799           CQ: 0373.910.870

Email: nguyenthiquyen@hdu.edu.vn

Phụ trách: Công tác chuyên môn chính qui; các tổ chức đoàn thể; theo dõi, kiểm tra đôn đốc các hoạt động của Bộ môn Lý luận và Phương pháp giảng dạy GDTC; thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng khoa phân công.